• Một số quy định cần biết về nước khoáng thiên nhiên đóng chai

    Một số quy định cần biết về nước khoáng thiên nhiên đóng chai

    Ngày đăng: 18-12-2018 Lượt xem: 455

    Nước khoáng thiên nhiên đóng chai được phân biệt rõ ràng với các nước uống thông thường khác bởi một số quy định theo QCVN 61: 2010/BYT. Sản phẩm...